Motion ang konsekvensbedömning vid ofrivillig utskrivning från substitutionsprogram

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konsekvensbedömning ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram, vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Motivering

I flera fall skrivs patienter på substitutionsprogram ut mot sin vilja utan att någon konsekvensanalys gjorts om hur en utskrivning påverkar patientens liv. Det kan exempelvis vara så att patientens boende och inkomst baseras på att han eller hon ingår i ett substitutionsprogram, att det finns en stor risk att återfalla i kriminalitet eller ett kraftigt återfall som kan leda till döden.

I de fall beroendevården vidtar åtgärder i strid mot patientens vilja skall en konsekvensbedömning ovillkorligen göras. Konsekvensbedömningen ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från sitt substitutionsprogram (metadon, buprenorfine), vid påtvingade sänkningar av dos eller påtvingad tät besöksfrekvens på narkomanvårdsmottagning som hindrar patienten från jobb eller studier.

Konsekvensbedömningen skall finnas till för att garantera patientens säkerhet, väl och ve, och för att utröna ifall åtgärden är baserad på vad som är bäst för patienten samt ligger i linje med hälso- och sjukvårdens uppdrag – rädda liv och hälsa.

Därför är det viktigt att det i konsekvensbedömningen görs en noggrann analys över patientens sociala situation och vilka konsekvenser en eventuell utskrivning skulle medföra. Konsekvensbedömning ska också vara ett obligatoriskt journaldokument.

 

Annonser

Motion ang nationellt sprututbytesprogram

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram nationella riktlinjer om hur ett sprututbytesprogram kan utvecklas i hela Sverige.

2 Motivering

Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet ser alla sprutbytesprogram som ett viktigt verktyg för att förhindra spridningen av hiv och andra blodsjukdomar bland narkomaner.

Flera undersökningar bekräftar att sprutbytesprogram är en väl fungerande metod när det kommer till att förhindra överförbara sjukdomar bland narkomaner. En omfattande undersökning, gjord av australiensiska hälsovårdsmyndigheten konstaterade att landets 20-åriga sprutbytesprogram hade förhindrat 4500 dödsfall och 25000 hiv-infektioner. Smittskyddsläkare i Skåneregionen, där man sedan en längre tid erbjudit rena sprutor, bekräftar att sprutbytesprogrammet haft önskvärd effekt och att man inte kunnat upptäcka ett enda nytt fall av smittspridning de senaste sex åren.

Utöver sprutbytesprogrammets preventiva effekt ger programmet möjlighet till en första kontakt mellan sociala myndigheter och personer som missbrukar. Personalen kan på detta sätt motivera till vård och behandling, vilket minskar avståndet mellan missbrukaren och sociala myndigheter. Detta ger en ovärderlig förutsättning att kunna påbörja ett liv utan missbruk. Det finns heller inga studier som pekar på att sprutbyten skulle leda till ett ökat missbruk.

Det saknas i dagsläget nationella riktlinjer för ett sprutbytesprogram och programmet är i dagsläget enbart implementerat på ett fåtal håll i Sverige. Detta har fått allvarliga konsekvenser.

 I slutet av 2006 drabbades Stockholms sprutnarkomaner av en hiv-epidemi. På bara några månader hade andelen med hiv ökat med nära 1 200 procent. Internationella forskare kom i en studie fram till att: -– ”Resultaten visar att det är för sent att starta preventiva åtgärder när ett utbrott redan ägt rum. Preventiva insatser måste finnas på plats i förväg, och sprutbyte är en viktig del av ett sådant preventionsprogram.”

Motståndet bland politiker att införa sprutbytesprogram i Stockholm var precis som i Göteborg massivt. Men när stockholmspolitikerna stod inför en epidemilogisk katastrof tvingades man svänga i frågan och ett sprutbytesprogram infördes nyligen. Det krävdes dock att ca 40 människor smittades av hiv.

För att undvika att fler människor drabbas, helt i onödan, av dödliga sjukdomar på grund av att politiker sätter ideologiska principer framför människors liv och hälsa, krävs nationella riktlinjer för hur ett sprutbytesprogram kan utvecklas i hela Sverige.

Stockholm den 5 oktober 2011  
William Petzäll (-)